Welkom terug in onze winkels! Hoe we jou veilig ontvangen, lees je hier.

Welkom terug in onze winkels! Hoe we jou veilig ontvangen, lees je hier.

Shop 24/7 | Gratis levering, zowel thuis als in de winkels | Gratis retour nu verlengd tot 30 dagen

Inloggen

FR

Algemene voorwaarden

Volgende algemene voorwaarden zullen steeds van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website van Brantano NV. De zetel van Brantano NV is gevestigd te 9320 Erembodegem, Kwadelapstraat 2. Het ondernemingsnummer is BE 0432.980.383. Je kan ons contacteren via telefoon op + 32 (0) 15 293 456, via fax op +32 (0) 53 66 50 08 of via mail klantendienst@brantano.be . Bestellingen kunnen enkel gebeuren tussen Brantano NV en particulieren (hierna "klant" genoemd). Het feit dat de klant deze voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

Niettegenstaande deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor Belgische en Nederlandse klanten. Dit omdat het aanbod op deze site uitsluitend bestemd is voor in België en in Nederland woonachtige klanten.

Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van producten, ben je gebonden door en aanvaard je deze algemene voorwaarden. Brantano NV behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken.

Voorwaarden voor inschrijving:

Enkel personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten kunnen online aankopen doen. Minderjarigen onder de 18 jaar kunnen online geen bestellingen plaatsen.

Prijzen

  • Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Deze prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten.
  • Je betaling wordt uitgevoerd in Euro.
  • Brantano NV heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen voor je een bestelling plaatst.

Bevestiging per e-mail

Elke reservatie of bestelling zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per e-mail met daarin een link naar de algemene voorwaarden. Je kunt je bestelling eveneens wijzigen of annuleren via e-mail naar klantendienst@brantano.be of telefonisch op weekdagen tussen 9u en 17u naar + 32 (0) 15 293 456.

Levering en verzending

De leveringstermijn bedraagt 1 tot 5 werkdagen met een maximum van 30 dagen. De levering is gratis.

Zelf afhalen in de winkel

Je kunt ervoor kiezen een bepaald artikel uit de collectie te reserveren in het door jouw aangeduide Brantano-filiaal.

Nadat je je reservatie hebt verzonden, sturen wij je zo snel mogelijk een e-mail ter bevestiging terug. We geven via een tweede e-mail aan wanneer de door jou gemaakte reservatie kan worden afgehaald.

Kom je in de winkel terug op je beslissing? Geen probleem. Dan laat je het gereserveerde artikel gewoon achter aan de kassa.

De gereserveerde artikelen blijven tot 10 dagen na de levering in de Brantano-winkel van je keuze.

Via thuisbestelling

"De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst"

Artikel 53WER ev, uitzonderingen op het herroepingsrecht, is niet van toepassing wanneer u goederen aankoopt bij Brantano.

Het modelformulier voor herroepingsrecht vind je hier

Prijzen en verzendingskosten op deze site zijn bedoeld voor levering in België. Je krijgt altijd een e-mail ter bevestiging na goede ontvangst van je bestelling. De bestelde goederen worden dan zo snel mogelijk bij jou thuis bezorgd. Mocht het bestelde artikel niet voorradig zijn, dan melden we dit ook via e-mail.

Betalingsmodaliteiten

Bij zelf afhalen in de winkel

Je betaalt aan de kassa (contant, met Bancontact/MisterCash, met Visa, met Mastercard, met Supreme Awards of Sodexho cadeaucheques). Je brengt bij voorkeur een print van je reservatieformulier mee naar de winkel. Hierop staan de gereserveerde modellen en prijzen vermeld.

Kom je in de winkel terug op je beslissing? Geen probleem. Dan laat je het gereserveerde artikel gewoon achter in de winkel.

Bij thuisbestelling

Betalingen kunnen gedaan worden met Bancontact/Mister Cash, VISA of MasterCard.

Bij betalingen met een kredietkaart, zal de betaling onmiddellijk uitgevoerd worden. In geval van annulatie of verbreking van de bestelling, en indien uw rekening reeds gedebiteerd werd, verbindt Brantano zich er toe het gedebiteerde bedrag zo spoedig mogelijk terug te storten (14 dagen na ontvangst van de goederen).

Bij betaling met Bancontact/Mister Cash wordt de debitering direct uitgevoerd. Bij annulatie van de bestelling wordt het gedebiteerde bedrag teruggestort.

De betaling gebeurt in Euro. Brantano NV is niet verantwoordelijk voor mogelijke extra kosten die voortvloeien uit bankkosten.

Betaling met kredietkaart is afhankelijk van de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart heeft verleend. Brantano NV is in geen enkel geval verantwoordelijk mocht de financiële instelling om een of andere reden de betaling weigeren.

Brantano NV zal alle redelijke zorg nemen, voor zover het in haar macht ligt, om de informatie betreffende uw bestelling en betaling te beveiligen. Brantano NV kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien derden onrechtmatige toegang zouden verwerven tot de informatie die je verstrekte bij een bestelling op de website van Brantano NV.

Verzendingskosten

Levering in België is steeds gratis.

Voorwaarden m.b.t. terugzendingen/terugbetalingen

Indien je opteert voor thuislevering kan je indien je niet 100% tevreden bent of je blijkt het product beschadigd te hebben ontvangen, binnen de 14 dagen na ontvangst, dit product kosteloos binnenbrengen bij de Brantano-winkel in jouw buurt en dit mits overhandiging van het ordernummer en de leveringsnota van de verzendingsdienst.

De goederen moeten teruggegeven worden in hun originele verpakking, plus in de verpakking afkomstig van het koerierbedrijf. De terugbetaling van de artikelen die je retourneert, gebeurt aan de kassa in de winkel.

Terugzending

Je kan de verzending steeds gratis retour sturen door het label te gebruiken dat in je pakket zit. Om de retour snel te kunnen afhandelen, dient jouw terugzending volgende zaken te bevatten:

  • de artikelen die je wil retourneren (ongedragen en in oorspronkelijke staat).
  • het ingevuld retourformulier dat steeds in het pakket zit dat je van Brantano ontvangen hebt.
  • de originele verzendnota die eveneens in je pakket zit.

Steek dit allemaal in de verzenddoos en kleef vervolgens het bijgevoegde retourlabel op de bovenzijde van de doos over het oorspronkelijk verzendlabel . Verwijder tenslotte de beschermfolie van de zelfklevende afsluitstroken om de doos goed af te sluiten.

Geef je retourzending af in een servicepunt van bpost.

Indien je betaald hebt via VISA of Mastercard dan wordt het bedrag via deze weg teruggestort. Wanneer je betaald hebt met Bancontact / Mister Cash, vul dan op het retourformulier het rekeningnummer in waarop het verschuldigd bedrag mag terugbetaald worden.

Overmacht

Brantano NV is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden, indien deze veroorzaakt zijn door staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Brantano NV, beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van deze voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Brantano NV.

Exportbeperkingen

Producten aangekocht bij Brantano NV zijn onderworpen aan de Belgische exportwetgeving en -voorschriften. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid en kosten voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen m.b.t. de aard van de te exporteren goederen, hun bestemming of hun gebruik.

Garantie

Producten aangekocht bij Brantano NV zijn onderworpen aan de wettelijke garantie zoals voorzien in de wet van 1 september 2004.

Gedragcodes

Brantano NV is als lid van BeCommerce gebonden door de gedragscode van het BeCommerce kwaliteitslabel.

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

Eventuele klachten en geschillen

De koper kan voor eventuele klachten terecht bij de klantendienst van Brantano NV:

Brantano NV

tav Klantendienst

Kwadelapstraat 2

9320 Erembodegem

tel +32 (0)15 293 456 (op werkdagen van 9u tot 17u)

klantendienst@brantano.be

Klachten behandeling

  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of de geleverde artikelen moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Brantano NV
  • Ingediende klachten worden zo snel mogelijk beantwoord.
  • Wanneer we toch een geschil zouden hebben, dan heeft de koper de mogelijkheid om raad te vragen of klacht neer te leggen bij BeCommerce .
  • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Hoofdingen en verbreking

Alle hoofdingen van deze voorwaarden zijn enkel bedoeld als handige referentie en maken geen deel uit van deze voorwaarden. Deze hoofdingen zijn niet van toepassing bij de interpretatie of verklaring van deze voorwaarden.

Indien een bepaalde bepaling of bewoording in deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou worden of zou verklaard worden wegens om het even welke reden, dan zal deze bepaling of bewoording uitvoerbaar blijven voor zover wettelijk mogelijk, en zal de geldigheid, wettelijkheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele manier getroffen of beïnvloed worden.

Gebruik van elektronische communicatie

De verkoop van producten van de Brantano website gebeurt elektronisch. Zodoende ben je ermee akkoord dat Brantano NV elektronisch met je communiceert. Het is Brantano NV toegestaan je e-mailberichten en andere mededelingen te sturen m.b.t. je bestelling via internet.

Voor zover toegestaan door de wet, ga je ermee akkoord dat bovenstaande elke wetgeving vervangt die andere methodes of timing voorschrijft m.b.t. de ontvangst van kennisgeving aangaande jouw bestelling.

Brantano NV is gerechtigd berichten via andere weg te sturen (bv. per post) en heeft ook het recht geschreven berichtgeving te ontvangen indien deze wijze elders in de overeenkomst gespecificeerd is.

Voor zover toegestaan door de wet ga je, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten.

Recht op toegang van uw gegevens

Je hebt steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of je gegevens te verwijderen uit ons bestand. Je kunt ons daarvoor steeds contacteren via e-mail: klantendienst@brantano.be

Indien je geregistreerd bent, kun je op ieder moment alle informatie die wij van je bijhouden, wijzigen. Log daarvoor in op "Mijn Brantano" en kies daarna voor de optie "Gegevens aanpassen" in de linker navigatiebalk.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers en kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser of deze website voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Voeg toe aan startscherm

Om deze website aan je startscherm toe te voegen, klik op .