Kom veilig shoppen! Met deze tips zijn we samen voorzichtig.

Kom veilig shoppen! Met deze tips zijn we samen voorzichtig.

Shop 24/7 | Gratis levering, zowel thuis als in de winkels | Gratis retour nu verlengd tot 30 dagen

Inloggen

FR

Privacyverklaring webshop Brantano NV

Via onze webshop worden persoonsgegevens verwerkt. Brantano NV acht een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ‘, stelt, en zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook aan de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Brantano NV. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16/08/2016.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Brantano verwerkt verschillende soorten gegevens:

a. Bestelgegevens

 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straatnaam
 • Huisnummer +bus (optioneel)
 • Postcode
 • Gemeente
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Land
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Geboortedatum
 • Omtrek kuit (optioneel)
 • Relatie tov hoofd van de familie

Deze gegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken en om ervoor te zorgen dat we het pakketje zo snel mogelijk bij je kunnen bezorgen. Je e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn, bijvoorbeeld wanneer er zich iets voordoet met je pakketje. Het e-mailadres dat je hier invult, gebruiken we niet voor het verzenden van commerciële e-mails (nieuwsbrieven), tenzij je aangeeft dat je commerciële informatie van ons per e-mail wilt ontvangen. Enkel in dit laatste geval en wanneer je het betreffende vakje aanvinkt, wordt je e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Je kunt ook e-mailen naar klantendienst@brantano.be met het verzoek om je af te melden. Jouw persoonsgegevens zullen we nooit verstrekken aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden van deze derden, zonder dat jij daar uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

b. Betalingsgegevens

Voor de financiële afhandeling van je bestelling, vragen we je om je betaalgegevens. Deze financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Ingenico, een organisatie die voor vele webshops het betalingsverkeer verzorgt.

Bij het registeren van betalingsgegevens noteren we alleen je betaalwijze. Je betalingsgegevens worden alleen geregistreerd voor mogelijke terugbetaling bij retouren.

c. Cookies

Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook vaak tegen op websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Op onze site zijn eveneens knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie .

Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

Volgende bedrijven plaatsen cookies op onze site: Google Adwords, Bing, Google Analytics, AddThis, New Relic, Shop2Market, Adroll, AdForm.

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddelijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen.

Dit kan ofwel door zelf in te loggen op brantano.be en je gegevens te wijzigen, ofwel door verzending van een e-mail aan klantendienst@brantano.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteiskaart.

Recht van verzet

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan klantendienst@brantano.be

U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Brantano heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Webshop te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Brantano NV verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Brantano houdt eraan u te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Brantano niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Brantano. Brantano is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Brantano raadt U dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

De algemene voorwaarden en deze Privacy Policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden en Privacy Policy.

Aanvaarding

Door de Website te gebruiken, aanvaard je alle bepalingen van deze algemene voorwaarden en deze Privacy Policy en stem je ermee in dat Brantano jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot de algemene voorwaarden, deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Brantano gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Brantano op het volgend adres : Brantano NV Kwadelapstraat 2 -9320 Erembodegem, klantendienst@brantano.be

Elke klacht of betwisting dient aan het hierboven vermelde adres te worden overgemaakt.

Elke mededeling van Brantano aan jou gebeurt per e-mail .

Voeg toe aan startscherm

Om deze website aan je startscherm toe te voegen, klik op .